-

boson : nihil est sine ratione

Królowa Bona - Wielka

Królowa_Bona_(drzeworyt).jpgKrólowa Bona – drzeworyt z dzieła Decjusza De vetustatibus Polonorum z 1521.

___

"Z inicjatywy królowej Bony na terenie Królewszczyzn, która wykupiła w 1533 roku z rąk kanclerza Olbrachta Gasztołda zastawione dobra królewskie z Bielskiem, Surażem, Brańskiem, Narwią i Kleszczelami i w następstwie tego otrzymała je od Zygmunta I Starego w dożywotnie władanie, rozpoczęto porządkowanie przestrzenne i komasację gruntów. Przeprowadzona reorganizacja polegała na skomasowaniu rozproszonego osadnictwa wiejskiego w duże i zwarte wsie-ulicówki, o ściśle określonych granicach. W okolicach Bielska Podlaskiego wymierzanie gruntów rozpoczęto w 1540 roku.  

Król Zygmunt II August wydał 1 kwietnia 1557 roku ustawę zwaną Sprawa Włoczna, na podstawie której Piotr Chwalczewski (uczeń Andrzeja z Łęczycy), dokonał pod nadzorem Mikołaja Czarnego Radziwiłła i Ostafiego Wołłowicza, przy pomocy mierników i rewizorów stosownych podziałów nieruchomości na kolejnych należących do króla terenach ["wkrótce rozszerzyła się na całe państwo, powielona przez szlachtę i Kościół"].  Pomiara włóczna polegała na wprowadzeniu nowej organizacji w układzie przestrzennym. Każdemu gospodarstwu przydzielano 1 włókę ziemi, co równało się (w przypadku tej akcji) 21,3 ha. Pozostałe ziemie, które nie wchodziły w skład przydziałów, przeznaczone były na tworzenie folwarków o powierzchni do kilkunastu włók lub oddawane na wspólny użytek wsi (pastwiska, lasy). Obszar wsi dzielono na trzy pola uprawne a przez środek wsi wytyczano niwę siedzibną, przeznaczoną pod zabudowę. Każdy osadnik otrzymywał po jednym zagonie w każdym z trzech pól i jeden zagon pod budowę zagrody. Wszystkich obowiązywała jednolita zabudowa zagród oraz trójpolowy system uprawy ziemi. Założona w ten sposób wieś miała charakter ulicówki. Domy stały w rzędzie (lub dwóch rzędach po obu stronach) przy drodze, za domami były budynki inwentarskie, na końcu stodoły. Często za stodołami była druga, równoległa do głównej droga zastodolna.  Dzięki tak przeprowadzonym zmianom wsie uzyskały regularny charakter, często zachowywany przez kolejne kilkaset lat, a dochody z dóbr królewskich wzrosły kilkakrotnie."

[The reform was a success in terms of the annual state revenue that quadrupled from 20,000 to 82,000 kopas of Lithuanian groschens.]

Schemat organizacja zagród po pomiarze włócznej

 

___

Niestety, gdy zabrakło królowej Bony sprawy przybrały gorszy obrót:

https://bosonweb.wordpress.com/2017/04/06/gdy-zabraklo-krolowej-bony/

___

PS. « Na Li­twie za­po­cząt­ko­wa­ła ona re­for­mę agrar­ną tzw. po­mia­rę włócz­ną, któ­rą kon­ty­nuował Zyg­munt Au­gust. Re­for­ma agrar­na Bony Sfo­rzy była naj­śmiel­szym eks­pe­ry­men­tem go­spo­dar­czym w do­tych­cza­so­wej hi­sto­rii Pol­ski. Je­rzy Ochmań­ski słusz­nie uwa­ża, że dzie­ło kró­lo­wej było ewe­ne­men­tem w ska­li eu­ro­pej­skiej. Do­pro­wa­dzi­ła ona do praw­dzi­wej re­wo­lu­cji w sto­sun­kach eko­no­micz­nych na ob­sza­rze opóź­nio­nym go­spo­dar­czo i cy­wi­li­za­cyj­nie, gdzie wszel­kie prze­mia­ny do­ko­ny­wa­ły się za­wsze bar­dzo po­wo­li.

Skut­ki po­mia­ry włócz­nej na Li­twie moż­na po­rów­nać z efek­ta­mi osad­nic­twa na pra­wie nie­miec­kim na zie­miach pol­skich. Re­for­ma Bony spo­wo­do­wa­ła przej­ście od do­mi­na­cji go­spo­dar­ki na­tu­ral­nej do roz­wo­ju go­spo­dar­ki to­wa­ro­wo-pie­nięż­nej. Na roz­le­głych ob­sza­rach Pod­la­sia i Po­le­sia po­ja­wił się pie­niądz i to­war. Ko­niecz­no­ścią sta­ło się prze­pro­wa­dze­nie re­for­my w dzie­dzi­nie skar­bo­wo­ści. Mimo sil­ne­go opo­ru moż­no­wład­ców li­tew­skich ska­so­wa­no i unie­waż­nio­no wie­le przy­wi­le­jów do­ży­wot­nich na sta­ro­stwa, zam­ki i dzier­ża­wy. Jed­no­cze­śnie przy­ję­to uchwa­ły do­ty­czą­ce re­je­stra­cji wszel­kich źró­deł do­cho­dów oraz spra­wie­dli­we­go usta­le­nia po­dat­ków i po­win­no­ści lud­no­ści osia­dłej w do­brach pań­stwo­wych. Były to de­cy­zje o cha­rak­te­rze re­wo­lu­cyj­nym, jak pi­sze Wła­dy­sław Po­cie­cha. W wy­ni­ku tej re­for­my do­cho­dy na Li­twie wzro­sły prze­szło 2-krot­nie. Nie tyl­ko zwięk­szy­ły się do­cho­dy pań­stwo­we, ale tak­że szlach­ty i wło­ścian.

Pod kon. XVI w., po unii lu­bel­skiej, ruch ko­lo­ni­za­cyj­ny prze­niósł się na Wo­łyń i Po­do­le, a póź­niej na Ukra­inę. »

 Ja­nusz Sko­dlar­ski - HI­STO­RIA GO­SPO­DAR­CZA - 2013  tagi: polska 

boson
27 lutego 2018 19:09
5     588    4 zaloguj sie by polubić
komentarze:
boson @boson
27 lutego 2018 19:27

PS. « Na Li­twie za­po­cząt­ko­wa­ła ona re­for­mę agrar­ną tzw. po­mia­rę włócz­ną, któ­rą kon­ty­nuował Zyg­munt Au­gust. Re­for­ma agrar­na Bony Sfo­rzy była naj­śmiel­szym eks­pe­ry­men­tem go­spo­dar­czym w do­tych­cza­so­wej hi­sto­rii Pol­ski. Je­rzy Ochmań­ski słusz­nie uwa­ża, że dzie­ło kró­lo­wej było ewe­ne­men­tem w ska­li eu­ro­pej­skiej. Do­pro­wa­dzi­ła ona do praw­dzi­wej re­wo­lu­cji w sto­sun­kach eko­no­micz­nych na ob­sza­rze opóź­nio­nym go­spo­dar­czo i cy­wi­li­za­cyj­nie, gdzie wszel­kie prze­mia­ny do­ko­ny­wa­ły się za­wsze bar­dzo po­wo­li.

Skut­ki po­mia­ry włócz­nej na Li­twie moż­na po­rów­nać z efek­ta­mi osad­nic­twa na pra­wie nie­miec­kim na zie­miach pol­skich. Re­for­ma Bony spo­wo­do­wa­ła przej­ście od do­mi­na­cji go­spo­dar­ki na­tu­ral­nej do roz­wo­ju go­spo­dar­ki to­wa­ro­wo-pie­nięż­nej. Na roz­le­głych ob­sza­rach Pod­la­sia i Po­le­sia po­ja­wił się pie­niądz i to­war. Ko­niecz­no­ścią sta­ło się prze­pro­wa­dze­nie re­for­my w dzie­dzi­nie skar­bo­wo­ści. Mimo sil­ne­go opo­ru moż­no­wład­ców li­tew­skich ska­so­wa­no i unie­waż­nio­no wie­le przy­wi­le­jów do­ży­wot­nich na sta­ro­stwa, zam­ki i dzier­ża­wy. Jed­no­cze­śnie przy­ję­to uchwa­ły do­ty­czą­ce re­je­stra­cji wszel­kich źró­deł do­cho­dów oraz spra­wie­dli­we­go usta­le­nia po­dat­ków i po­win­no­ści lud­no­ści osia­dłej w do­brach pań­stwo­wych. Były to de­cy­zje o cha­rak­te­rze re­wo­lu­cyj­nym, jak pi­sze Wła­dy­sław Po­cie­cha. W wy­ni­ku tej re­for­my do­cho­dy na Li­twie wzro­sły prze­szło 2-krot­nie. Nie tyl­ko zwięk­szy­ły się do­cho­dy pań­stwo­we, ale tak­że szlach­ty i wło­ścian.

Pod kon. XVI w., po unii lu­bel­skiej, ruch ko­lo­ni­za­cyj­ny prze­niósł się na Wo­łyń i Po­do­le, a póź­niej na Ukra­inę. »

 Ja­nusz Sko­dlar­ski - HI­STO­RIA GO­SPO­DAR­CZA - 2013

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
28 lutego 2018 08:02

Jednak część talentów matki Zygmunt II oddziedziczył, a ów straszny 1563 to był przecież rok Iwana IV:

https://bosonweb.wordpress.com/2018/01/22/bojar-co-zdradzil-iwana-groznego-dla-rzplitej-czyli-wstep-do-wielkiej-wojny-o-moskwe/

 

zaloguj się by móc komentować

boson @boson
28 lutego 2018 11:02

...soon was expanded statewide and was copied by other nobles and the Church... The reform was a success in terms of the annual state revenue that quadrupled from 20,000 to 82,000 kopas of Lithuanian groschens.

https://en.wikipedia.org/wiki/Volok_Reform

zaloguj się by móc komentować


zaloguj się by móc komentować